NAKORN LANNA CO., LTD.
CHIANGMAI
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

OFFICIAL WEBSITE COMING SOON

About

Cooperative Overview, November 20th, 1975. กลุ่มของรถรับจ้างทั้งหมดได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์บริการ โดยมีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดูแลและเป็นพี่เลี้ยงคอยเสนอแนะในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์.

หลังจากมีการขออนุญาตจัดตั้งสหกรณ์บริการแล้ว ได้มีการโอนรถดังกล่าว ไปขึ้นตรงกับกรมการขนส่งทางบก ทางสหกรณ์จึงได้กำหนดสีของรถวิ่งรับส่งภายในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นสีแดงทั้งหมดตามเงื่อนไขและได้ยื่นขออนุญาตประกอบการและขออนุญาตสัมปทานเส้นทางในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ มีจำนวน 18 เส้นทาง.

Services

สหกรณ์จัดให้สมาชิกทำการส่งผู้โดยสารประจำทางหมวด 20 (สี่ล้อแดง).

สหกรณ์จัดให้สมาชิกทำการขนส่งผู้โดยสารประจำเส้นทาง หมวด 10 จำนวน 2 เส้นทาง โดยมีรถวิ่งตามเส้นทางอยู่ 2 เงื่อนไข คือรถรับจ้างขนาดเล็ก (สี่ล้อแดง) หรือ รถตู้ปรับอากาศ มาตรฐาน 2จ.

สหกรณ์จัดให้สมาชิกทำการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำเส้นทาง หมวด 30 จำนวน 300 คัน โดย รถตู้ปรับอากาศ มาตรฐาน 2 จ.

สหกรณ์จัดให้สมาชิกทำการขนส่งผู้โดยสารทั่วไปโดย รถแท็กซี่มิเตอร์ จำนวน 300 คัน.

Contact